top of page

* 請透過電腦(Desktop)下載歌曲

睇戲

第一次出現在 903 早晨節目「豁達公雞」的電影介紹環節「豁達影院」開場小曲 只有第一段歌詞
第二次是范曉萱小姐的國語版本〈咖啡〉(Darling 專輯 1998)
這是第三次 歌詞第三段唱了部分 60 年代流行曲 Kowloon Hong Kong (by Reynettes) 

睇戲 要睇戲 要買飛 去睇戲
揀呢一齣果一齣揀邊齣戲 x3
終於揀到一齣偏偏找不到你

選美  你去選美  執靚自己  你去選美
選邊一位先好睇應該選你 x3
終於選到只得一位認真詭秘

Kowloon Kowloon Hong Kong
We like Hong Kong 
And Lan Kwai Fong
飲多一杯乾一杯
Drink to Hong Kong x3
終於打烊先知 the ferry has gone 

睇戲 繼續睇戲 繼續買飛 去睇戲

Lead guitar : Edmund

Rhythm guitar & Vocal:輝虹

Bass: 阿龜

Recorded & mixed by: Edmund

bottom of page